WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Nike hủy hợp đồng với tay đấm nổi tiếng Manny Paquiao do xúc phạm LGBT

Nike hủy hợp đồng với tay đấm nổi tiếng Manny Paquiao do xúc phạm LGBT
 - Theo đó, Nike cho rằng những bình luận của anh Pacquiao là “đáng ghê tởm” và hãng phản đối bất kỳ sự phân biệt đối xử nào với LGBT cũng như ...