WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Lương Thế Huy: "Rất nhiều người LGBT phải lựa chọn đánh đổi giữa Sống thật hay Được gia đình ...

Lương Thế Huy: "Rất nhiều người LGBT phải lựa chọn đánh đổi giữa Sống thật hay Được gia đình ...
 - Ban đầu, chưa biết nhiều về Huy, tôi cứ nghĩ anh chỉ là một người viết rất cừ, một blogger quan tâm đến LGBT và có kiến thức rộng lớn về giới tính.