WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Hôn nhân đồng tính gây chia rẽ xã hội Ý

Hôn nhân đồng tính gây chia rẽ xã hội Ý
- Người biểu tình chống dự luật hôn nhân đồng tính tại Ý trong ngày "Family Day" với biểu ngữ: " Sẽ sai lầm khi điều đó trở thành luật", hôm