WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Cặp gay đầu tiên đi kiện để được kết hôn ở Trung Quốc

Cặp gay đầu tiên đi kiện để được kết hôn ở Trung Quốc
 - Nó cũng đã khơi mào những cuộc thảo luận tầm quốc gia về quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT).