Phiên bản web - WebMobile - 7" tablet  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Changing minds one post at a time

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 15 tháng 2 năm 2016

Biểu tượng cảm xúc của cộng đồng LGBT bị cấm ở Indonesia

Biểu tượng cảm xúc của cộng đồng LGBT bị cấm ở Indonesia
- ) Tất cả những ứng dụng điện thoại có dịch vụ tin nhắn tức thời ở Indonesia đều phải loại bỏ các biểu tượng cảm xúc dành cho người đồng tính, ...