WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Đức sẽ lập trung tâm tị nạn dành cho người đồng tính

Đức sẽ lập trung tâm tị nạn dành cho người đồng tính
 - Chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện kinh hoàng về việc phân biệt đối xử và gây án đối với nhóm người LGBT (đồng tính nam, nữ, lưỡng tính và ...