WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Tôi muốn được công khai mối tình đồng tính

Tôi muốn được công khai mối tình đồng tính
 - Tôi là người đồng tính nam, 26 tuổi. Ngoại trừ xu hướng giới tính thì tôi là một thanh niên không có gì khác biệt: có một công việc văn phòng với thu ...