WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

The Danish Girl – Tái sinh trong hình hài khác

The Danish Girl – Tái sinh trong hình hài khác
 - Quan trọng nhất, The Danish Girl nói lên được một điểm mà khá nhiều người chuyển giới đồng tình: công cuộc chuyển đổi giới tính như một hành ...