WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Thần y' chữa AIDS và cuộc thăm khám bí hiểm trong khách sạn

Thần y' chữa AIDS và cuộc thăm khám bí hiểm trong khách sạn
 - Sau khi đưa chúng tôi vào với mê hồn trận kiến thức về căn bệnh thế kỷ HIVAIDS, “thần y” Tô lôi chiếc cặp đen và bỏ ra 1 tập giấy mà theo như ông ...