WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2016

Thần y' chữa AIDS và cuộc thăm khám bí hiểm trong khách sạn

Thần y' chữa AIDS và cuộc thăm khám bí hiểm trong khách sạn
 - Sau khi đưa chúng tôi vào với mê hồn trận kiến thức về căn bệnh thế kỷ HIVAIDS, “thần y” Tô lôi chiếc cặp đen và bỏ ra 1 tập giấy mà theo như ông ...