WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Tạo sự thoải mái cho người đồng tính sử dụng nhà vệ sinh công cộng

Tạo sự thoải mái cho người đồng tính sử dụng nhà vệ sinh công cộng
 - Ông cũng nói thêm, những người đồng tính hay chuyển giới thực tế đang không quá khó khăn trong việc sử dụng hệ thống nhà vệ sinh công cộng ...