WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Mại dâm nam yêu cầu được công nhận

Mại dâm nam yêu cầu được công nhận
 - Phải công nhận mại dâm nam là nghề để họ có thể tiếp cận các biện pháp ngăn chặn HIV/AIDS, góp phần thực hiện mục tiêu thanh toán ...