WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Góc khuất đáng sợ, lấy tính mạng đổi miếng cơm của người đồng tính

Góc khuất đáng sợ, lấy tính mạng đổi miếng cơm của người đồng tính
 - Cậu đã thay những người cùng giới của mình, nói về ước mơ, khát khao, và điều mà cộng đồng LGBT mong mỏi nhất, vẫn luôn là sự đồng cảm, dang ...