WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Dùng hoóc môn chuyển giới: nguy hiểm lâu dài

Dùng hoóc môn chuyển giới: nguy hiểm lâu dài
 - Cùng sinh hoạt trong cộng đồng LGBT (đồng tính nữ - Lesbian, đồng tính nam - Gay, song tính - Bisexual, chuyển giới - Transgender), Vi nghe đàn ...