WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Bỏng tay với phim 18+ về chuyện tình đồng giới

Bỏng tay với phim 18+ về chuyện tình đồng giới
 - Tình yêu đồng giới (LGBT) là chủ đề nhạy cảm và thường là một thử thách đối với bất kì nhà làm phim nào. Đặc biệt là khi lồng ghép những yếu tố ...