WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

9 người đồng tính và chuyển giới nổi bật nhất Việt Nam năm 2015

9 người đồng tính và chuyển giới nổi bật nhất Việt Nam năm 2015
- Họ là những cá nhân đã góp phần thúc đẩy tiến trình vận động quyền LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) tại Việt Nam trong 12 tháng qua ...