WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

10 sự kiện thế giới nổi bật 2015

10 sự kiện thế giới nổi bật 2015
 - Năm 2015 là một năm lịch sử với cộng đồng người đồng tính khi mà lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, hôn nhân đồng tính được công nhận và bảo ...