WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Đừng làm phim kệch cỡm hóa người đồng tính

Đừng làm phim kệch cỡm hóa người đồng tính
 - Những năm gần đây, phim ảnh khai thác về đề tài LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) ngày một nhiều, từ phim ngắn, phim truyền hình đến các ...