WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Trung Quốc: ý định nhân bản vô tính bị phản ứng

Trung Quốc: ý định nhân bản vô tính bị phản ứng
 - Tuy nhiên, đã xuất hiện ý kiến không đồng tình trong cộng đồng dân cư ... “Tôi không tưởng tượng được vì sao châu Âu đã cấm nhân bản vô tính ...