WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Thêm một thành phố của Nhật chấp nhận hôn nhân đồng tính

Thêm một thành phố của Nhật chấp nhận hôn nhân đồng tính
 - Thị trưởng Okamoto nói: “Tại thành phố Iga, với dân số khoảng 95.000 người, có hơn 6.000 người thuộc cộng đồng LGBT. Trách nhiệm của chúng tôi ...