WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Rời bỏ gia đình, ông bố 46 tuổi chuyển giới thành bé gái 6 tuổi

Rời bỏ gia đình, ông bố 46 tuổi chuyển giới thành bé gái 6 tuổi
 - đang nhận sự hỗ trợ từ Nhà thờ cộng đồng Metropolitan ở Toronto, một nơi mà giáo đoàn hầu hết là những người trong cộng đồng LGBT.