WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Phó Thủ tướng Israel mất chức vì quấy rối tình dục

Phó Thủ tướng Israel mất chức vì quấy rối tình dục
 - đẩu tiên ở Israel bị buộc từ chức vì dính líu những vụ xâm hại tình dục. ... thay thế bởi Amir Ohana, một luật sư công khai đồng tính của đảng Likud.