WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Ông bố 46 tuổi bỏ gia đình để đi sống cuộc đời của... bé gái 6 tuổi

Ông bố 46 tuổi bỏ gia đình để đi sống cuộc đời của... bé gái 6 tuổi
 - đang nhận được sự hỗ trợ từ Nhà thờ cộng đồng Metropolitan của Toronto, một nơi mà giáo đoàn hầu hết là những người trong cộng đồng LGBT.