WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Mỹ cho phép người đồng tính nam hiến máu

Mỹ cho phép người đồng tính nam hiến máu
 - Chính phủ Mỹ đã không còn cấm người đồng tính nam hiến máu như đã tồn tại suốt 30 năm qua. Họ có thể hiến máu sau 12 tháng kể từ lần ...