WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Mùa Noel thắp sáng niềm tin cho trẻ em nghèo

Mùa Noel thắp sáng niềm tin cho trẻ em nghèo
 - Noel đồng thời tham gi các hoạt động từ thiện, gây quỹ ủng hộ cho tổ chức Smile Group nhằm giúp đỡ trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.