WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Miss Beauty 2015: "Tôi muốn người chuyển giới bước ra ánh sáng một cách tự hào nhất"

Miss Beauty 2015: "Tôi muốn người chuyển giới bước ra ánh sáng một cách tự hào nhất"
 - Một điều rất lạ đó là Hy Sa B hầu như có rất ít bạn bè trong cộng đồng LGBT, cô không sinh hoạt chung, ít tham gia các hoạt động trong cộng đồng, ...