WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Lây HIV Trong Giới Đồng Tính Đàn Ông Da Đen Không Tăng

Lây HIV Trong Giới Đồng Tính Đàn Ông Da Đen Không Tăng
 - Sau cùng, các lây nhiễm HIV mới trong giới đồng tính của đàn ông da đen đã ngưng tăng, theo xác nhận của các viên chức y tế – nhìn ...