WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Khoảng tế nhị "phía sau" của các nàng chuyển giới

Khoảng tế nhị "phía sau" của các nàng chuyển giới
 - Hành động này tuy không lớn nhưng qua đây, Ruby hay rất nhiều bạn trong cộng đồng LGBT muốn nói rằng người chuyển giới đang sống và làm ...