WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Khoảng tế nhị "phía sau" của các nàng chuyển giới

Khoảng tế nhị "phía sau" của các nàng chuyển giới
 - Hành động này tuy không lớn nhưng qua đây, Ruby hay rất nhiều bạn trong cộng đồng LGBT muốn nói rằng người chuyển giới đang sống và làm ...