WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Hôn nhân đồng giới' được tìm kiếm nhiều trên Google trong 2015

Hôn nhân đồng giới' được tìm kiếm nhiều trên Google trong 2015
 - Năm 2015 đã chứng kiến nhiều sự kiện mang tính lịch sử của cộng đồng LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới). Nổi bật nhất, có thể kể đến việc ...