WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Hoang mang giới tính của chính mình

Hoang mang giới tính của chính mình
 - Người song tính trở thành một nhóm trong cộng đồng LGBT và là số ít trong xã hội. Bản thân người song tính không biết “dán nhãn” giới tính cho mình ...