WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Góc tối tuổi thơ của 9x luôn phải sống cuộc sống của 2 người

Góc tối tuổi thơ của 9x luôn phải sống cuộc sống của 2 người
 - Chính vì không có kiến thức, cũng như thông tin hồi ấy về cộng đồng LGBT - song tính, đồng tính, chuyển giới, quá ít khiến Trần Anh luôn nghĩ mình bị ...