WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Giữ bình tĩnh và chế ngự căng thẳng

Giữ bình tĩnh và chế ngự căng thẳng
 - Hãy viết ra một kế hoạch và những điều cần thiết để đạt được mục tiêu đó, đồng thời dự đoán những tình huống căng thẳng có thể tránh được.