WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Gia tăng tình trạng nhiễm HIV từ mại dâm đồng tính

Gia tăng tình trạng nhiễm HIV từ mại dâm đồng tính
 - Hàng loạt vụ mại dâm đồng tính đã bị triệt phá trong thời gian gần đây, nhưng hình thức xử phạt vẫn còn quá nhẹ so với thực trạng phát triển tràn lan ...