WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Công nhận quyền chuyển giới: Lâm Chi Khanh muốn kết hôn ngay

Công nhận quyền chuyển giới: Lâm Chi Khanh muốn kết hôn ngay
 - Bộ luật được thông qua, chưa bao cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới) Việt Nam lại khóc nhiều đến thế.