WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Có 46 đứa con nhờ 'tích cực' hiến tinh trùng

Có 46 đứa con nhờ 'tích cực' hiến tinh trùng
 - ông nói, đồng thời khẳng định ông không nhận bất kỳ một khoản tiền đền bù nào từ những người được nhận tình trùng, một việc bị xem là trái pháp ...