WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Chuyển giới ở VN: Luật pháp công nhận nhưng ước nguyện chưa thành

Chuyển giới ở VN: Luật pháp công nhận nhưng ước nguyện chưa thành
 - Quốc hội VN vừa thông qua luật dân sự thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính. Cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới-LGBT cùng ...