WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Cặp đôi đồng tính thích vẽ tranh trên... lưng nhau

Cặp đôi đồng tính thích vẽ tranh trên... lưng nhau
 - Natasha Farnsworth và bạn gái là một trong những cặp đôi đồng tính rất tài năng, họ cùng nhau tạo ra những bức tranh 3D ai cũng phải ...