WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Cần nhìn trực diện vào cách hiểu về giới

Cần nhìn trực diện vào cách hiểu về giới
 - Một báo cáo về đời sống của LGBT tại châu Á năm 2014 do USAID và UNDP phối hợp thực hiện cho thấy phần lớn các đơn vị y tế tại Việt Nam vẫn ...