WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

2015, cột mốc của những thay đổi lịch sử với cộng đồng LGBT

2015, cột mốc của những thay đổi lịch sử với cộng đồng LGBT
 - Ngày 26/06 được xem là thời khắc lịch sử với cộng đồng LGBT trên toàn thế giới khi Mỹ – cường quốc thế giới chính thức công nhận hôn nhân đồng ...