WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

11 giải thưởng trong ngày hội Tôn vinh sự đa dạng 2015

11 giải thưởng trong ngày hội Tôn vinh sự đa dạng 2015
 - Mười một hạng mục giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tổ chức hoạt động tích cực trong cộng đồng LGBT (đồng tính-song tính-chuyển giới) ...