WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Ý: Học sinh mắc AIDS không được nhập học, gia đình "cầu cứu" Bộ trưởng

Ý: Học sinh mắc AIDS không được nhập học, gia đình "cầu cứu" Bộ trưởng
 - cứ về sự lây nhiễm AIDS". Họ cũng cho rằng theo luật của Ý, bệnh nhân HIV/AIDS được bảo vệ khỏi tình trạng kỳ thị tại nơi làm việc và trường học.