WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Vượt qua nỗi đau...

Vượt qua nỗi đau...
 - Họ là những đồng đẳng viên tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Âm thầm và lặng lẽ, đều đặn hàng tuần họ lại dành thời gian rảnh rỗi để đi nhặt ...