WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Đức loại bỏ ứng viên được đề cử tham gia cuộc thi Eurovision năm 2016

Đức loại bỏ ứng viên được đề cử tham gia cuộc thi Eurovision năm 2016
 - Anh không hề mang tư tưởng phân biệt chủng tộc hay kỳ thị người đồng tính” - Thomas Schreiber, Giám đốc điều hành của ARD tuyên bố. “Rõ ràng ...