WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Sao nam nhiễm HIV có nguy cơ lây cho nhiều bạn gái nổi tiếng

Sao nam nhiễm HIV có nguy cơ lây cho nhiều bạn gái nổi tiếng
  - Johnson, cho biết: "Đôi khi bạn sẽ thật gây thơ khi nghĩ rằng "chỉ có những người đồng tính mới có có thể bị AIDS, nó sẽ không xảy ra với tôi. Và tôi ở ...