WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Những câu chuyện đằng sau "động" bán dâm đồng tính

Những câu chuyện đằng sau "động" bán dâm đồng tính
 - Làm trong nhà hàng một thời gian, quen và kết nối được với mấy mối cũng là người đồng tính để cặp bồ. Nhưng qua tuổi 30, không còn "bắp non ngọt nước" nữa, Hải đành phải dạt ra đường để bắt khách.