Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nhà báo đừng gọi chúng tôi là bị đồng tính!'

Nhà báo đừng gọi chúng tôi là bị đồng tính!'
 - Đó là góp ý của một số bạn là người đồng tính, song tính hoặc chuyển giới (gọi tắt là LGBT) tại buổi chia sẻ kiến thức về LGBT do Trung tâm ...

Standing up ...