WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Người chuyển giới hân hoan vì được luật pháp công nhận

Người chuyển giới hân hoan vì được luật pháp công nhận
 - Theo người đại diện cho cộng đồng LGBT, việc Quốc hội cho phép chuyển giới tính mở ra sự bình đẳng và công bằng xã hội, điều mà những người ...