WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Ngổn ngang câu hỏi về chuyển giới

Ngổn ngang câu hỏi về chuyển giới
 - Trước hết, tôi xin chúc mừng cộng đồng người chuyển giới (LGBT) và gia đình của họ. Tôi đã tiếp xúc với đại diện của cộng đồng này và hiểu họ cần ...