WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Lối sống bí ẩn của cộng đồng LGBT tại Bhutan

Lối sống bí ẩn của cộng đồng LGBT tại Bhutan
 - Tại đó cũng có một bộ phận người thuộc cộng đồng LGBT, có điều những người này may mắn không phải chịu sự dè bỉu, coi thường từ xã hội như ...