Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Không có phụ nữ 'thẳng'!

Không có phụ nữ 'thẳng'!
 - Và điều sâu xa ấy đã bộc lộ: hầu hết phụ nữ hoặc là lưỡng tính hoặc là đồng tính và không bao giờ là người dị tính luyến ái. Dựa trên những phân tích ...

Standing up ...