WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Johnny Depp không bất ngờ về giới tính của con gái

Johnny Depp không bất ngờ về giới tính của con gái
 - đã hé lộ một phần giới tính của mình khi tham gia dự án Self Evident Project dành cho những người thuộc nhóm LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam ...